مزایده عمومی شماره FSL0400

تاریخ ارسال : ۱۴ تير ۱۴۰۰

مزایده عمومی شماره FSL0400

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات ته پاتیل و سرباره مازاد خود را طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

نام کالا

وزن تقریبی (kg)

 

توضیحات

1

سرباره

300،000

 

جاروکش

2

ته پاتیل

50،000

 

جاروکش

3

ملت دان

300،000

 

جاروکش

 

 

شرایط عمومی شرکت در مزایده

داوطلبان شرکت در مزایده مجازند تا پایان وقت اداري مورخ 1400/04/21 پیشنهاد قیمت و کپی فیش واریزی جهت شرکت در مزایده را به آدرس ایمیل fesico@fesico.com  ارسال نمایند.

پیشنهادات قیمت حتما باید بصورت تایپ شده و خوانا با مهر و امضای مجاز و در سربرگ ارسال شود. همچنین ارائه گواهی ارزش افزوده الزامی می باشد.

شرکت کنندگان باید جدول پیشنهاد قیمت را با خط فارسی و بصورت خوانا تکمیل و مبلغ پیشنهادي خود را با عدد و حروف (به ریال) و بطور واضح در آن درج نمایند. مبلغ ۹درصد ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی افزوده می شود.

پیشنهاد دهندگان بایستی جهت شرکت در مزایده و حسن انجام کار، به میزان حداقل (10 %ده درصد) جمع مبلغ پیشنهادی خود را بصورت نقدي به حساب جاري جام به شماره 5777058324 نزد بانک ملت شعبه استادان همدان به نام شرکت فروسیلیس غرب پارس واریز نموده و به همراه سایر مدارك لازم ایمیل نمایند. واریز به حساب حتما باید از طریق حساب اصلی شخصیت حقوقی باشد. 

شرکت فروسیلیس غرب پارس در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

در صورتیکه مبلغ پیشنهادي هر یک از شرکت کنندگان به عدد و حروف با هم مغایرت داشته باشد بالاترین مبلغ پیشنهادي اعم از اینکه با عدد یا حروف نوشته شده باشد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است پس از انجام بررسی های لازم، برنده مزایده را بر اساس تأمین حداکثر منافع خود انتخاب نماید.

تناژ اعلامی بصورت تقریبی می باشد و امکان افزایش یا کاهش به میزان حداکثر 25 درصد را دارد.

 

فرم پیشنهاد قیمت مزایده عمومی FSL0400