تمدید زمان شرکت در مزایده ی شماره FSL0400

تاریخ ارسال : ۲۱ تير ۱۴۰۰

تمدید زمان شرکت در  مزایده ی شماره FSL0400

مهلت شرکت در مزایده شماره FSL0400 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 140/04/23 تمدید گردید. 

ارسال پیشنهاد بطور مجزا برای بار ملت دان امکان پذیر می باشد. 

سایر شرایط به روال قبل برقرار می باشد.