اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

بازدید کمیته ارزیابی کارآفرین برتر استان همدان

۴ دي ۱۳۹۸

حضور نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی در روز چهارشنبه 4 در ماه 98 با مشارکت سازمان صمت، مجمع کارآفرینان، کانون کارآفرینی استان، خانه صنعت و معدن و سازمان محیط زیست جهت بررسی عملکرد شرکت فروسیلیس غرب پارس به منظور دریافت جایزه کارآفرین برتر استان در حضور مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میرابوالفتحی

بازدید کمیته ارزیابی کارآفرین برتر استان همدان