اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

بررسی جلسه با موضوع فاز دوم توسعه میدکو

۴ دي ۱۳۹۸

بررسی جلسه با موضوع فاز دوم توسعه میدکو

حضور کارگروه و مدیران شرکت هلدینگ میدکو آقایان دکتر نامه گشای، لبافان و سبزواری و برگزاری جلسه با موضوع فاز دوم توسعه میدکو مبنی بر گردآوری ایده ها و پیشنهادات کارکنان در محضر مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میرابوالفتحی و با حضور مدیران ارشد شرکت و جمعی از کارشناسان در روز چهارشنبه  4 در ماه 1398

بررسی جلسه با موضوع فاز دوم توسعه میدکو