اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

آگهی مزایده عمومی شماره FL1099

۱۳ دي ۱۳۹۹

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات ته پاتیل و سرباره مازاد خود را طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی مزایده عمومی شماره 1099FL

 

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات ته پاتیل و سرباره مازاد خود را طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

نام کالا

وزن تقریبی (kg)

درصد سیلیسیم

توضیحات

1

سرباره

230،000

36%

جاروکش

2

ته پاتیل

70،000

40%

جاروکش

 

شرایط عمومی شرکت در مزایده

 1. داوطلبان شرکت در مزایده مجازند تا پایان وقت اداري مورخ 18/10/1399 پیشنهادات قیمت و کپی فیش واریزی جهت شرکت در مزایده را آدرس ایمیل fesico@fesico.com  ارسال نمایند.

  1. پیشنهادات قیمت حتما باید بصورت تایپ شده و خوانا با مهر و امضای مجاز و در سربرگ ارسال شود
  2. ارائه گواهی ارزش افزوده الزامی می باشد.
 2. شرکت کنندگان باید جدول پیشنهاد قیمت را با خط فارسی و بصورت خوانا تکمیل و مبلغ پیشنهادي خود را با عدد وحروف (به ریال) بطور واضح در آن درج نمایند.

  1. ​مبلغ ۹درصد ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی افزوده می شود
 3. پیشنهاد دهندگان بایستی جهت شرکت در مزایده و حسن انجام کار به میزان حداقل (10 %ده درصد) جمع مبلغ پیشنهادي خود را بصورت ضمانتنامه بانکی (به شرح بند ذیل) یا واریز نقدي به حساب جاري جام به شماره 5777058324 نزد بانک ملت شعبه استادان همدان به نام شرکت فروسیلیس غرب پارس تهیه نموده و به همراه سایر مدارك لازم ایمیل نمایند.

  1. واریز به حساب حتما باید از طریق حساب اصلی شخصیت حقوقی باشد. 
 4. شرکت فروسیلیس غرب پارس در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 5. در صورتیکه مبلغ پیشنهادي هر یک از شرکت کنندگان به عدد و حروف با هم مغایرت داشته باشد بالاترین مبلغ پیشنهادي اعم از اینکه با عدد یا حروف نوشته شده باشد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

 6. شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است پس از انجام بررسی­هاي لازم، برنده مزایده را بر اساس تأمین حداکثر منافع خود انتخاب نماید.

 7. برنده مزایده باید بمحض ابلاغ، ظرف مدت 3 (سه)روز کاري نسبت به پرداخت کل بهاء مورد مزایده (شامل قیمت پیشنهادي و 9% مالیات بر ارزش افزوده) به انضمام هزینه چاپ آگهی روزنامه اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وي بلافاصله بعد از اتمام مهلت مقرر بنفع شرکت فروسیلیس غرب پارس مطالبه و ضبط می­شود و چنانچه نفر دوم مزایده نیز پس از ابلاغ کتبی ظرف یک هفته کاري موفق به واریز وجه مزایده نگردد؛ سپرده نفر دوم نیز به نفع شرکت فروسیلیس غرب پارس مطالبه و ضبط می­گردد.

  1. منظور از برنده مزایده، شخصیت حقوقی می­باشد که کتباً توسط شرکت فروسیلیس غرب پارس به ایشان اعلام گردیده، در غیر اینصورت هر گونه ادعائی از سوي شرکت ­کنندگان در مزایده مذکور مردود و غیر قابل رسیدگیمی­باشد.
 8. مدت زمان اعلام نتیجه مزایده به برنده مزایده پس از تاریخ تصویب مزایده توسط کمیسیون معاملات شرکت فروسیلیس غرب پارس و ابلاغ کتبی به واحد بازرگانی، حداقل به مدت 5 روز کاري و حداکثر 7 روز کاري می­باشد.

 9. مدت زمان برگشت سپرده نفرات دوم مزایده، پس از تاریخ تصویب مزایده توسط کمیسیون معاملات شرکت فروسیلیس غرب پارس و ابلاغ کتبی به واحد بازرگانی، حداکثر به مدت 5 روز کاري  می­باشد. 

 10. کلیه کسورات قانونی، هزینه آگهی روزنامه و همچنین هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا" کلیه عوارض و کسورات قانونی جدیدي که به مزایده تعلق بگیرد نیز به عهده برنده مزایده خواهد بود. (مبلغ  9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادي اضافه می­گردد.)

 11. برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه فروش، اقلام مورد مزایده را از محل نگهداري خارج نماید

 12. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه مقررات و آیین ­نامه ­هاي شرکت فروسیلیس غرب پارس می­باشد و درصورت بروز هرگونه اختلافی ملاك، آیین ­نامه­ها و مقررات شرکت فروسیلیس غرب پارس خواهد بود و برنده مزایده در این رابطه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می­نماید.

 13. در مورد کلیهردیف ­هاي آگهی مزایده اعلام می­دارد با توجه به اینکه در طول مدت برگزاري مزایده و تا قبل از خروج کالا از شرکت فروسیلیس غرب پارس امکان کم یا زیاد شدن موجودي ضایعات در انبارها وجود دارد از پیشنهاد دهندگان محترم تقاضا می­شود نسبت به ارائه قیمت پیشنهادي خود دقت لازم را داشته باشند بعد از دریافت قیمت پیشنهادي ارائه شده، هیچگونه عذر و بهانه­ اي از سوي برنده مزایده قابل قبول و رسیدگینمی ­باشد.

 

فرم قیمت پیشنهادی مزایده عمومی شماره 1099FL

نمونه ضمانتنامه شرکت در مزایده