اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

مزایده عمومی شماره FSL0500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات ته پاتیل و سرباره مازاد خود را طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

نام کالا

وزن تقریبی (kg)

 

توضیحات

1

سرباره

300،000

 

جاروکش

2

ته پاتیل

50،000

 

جاروکش

 

       
 

 

شرایط عمومی شرکت در مزایده

داوطلبان شرکت در مزایده مجازند تا پایان وقت اداري مورخ 1400/05/09 پیشنهاد قیمت و کپی فیش واریزی جهت شرکت در مزایده را در پاکت در بسته به دفتر بازرگانی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی پلاک 114 واحد 11 (کد پستی 1998994315) ارسال نمایند.

پیشنهادات قیمت حتما باید بصورت تایپ شده و خوانا با مهر و امضای مجاز و در سربرگ ارسال شود. همچنین ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر و روزنامه رسمی شخص حقوقی شامل آخرین تغییرات اعضای دارای حق امضا الزامی می باشد.

شرکت کنندگان باید جدول پیشنهاد قیمت را با خط فارسی و بصورت خوانا تکمیل و مبلغ پیشنهادي خود را با عدد و حروف (به ریال) و بطور واضح در آن درج نمایند. مبلغ ۹درصد ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی افزوده می شود.

پیشنهاد دهندگان بایستی جهت شرکت در مزایده و حسن انجام کار، به میزان حداقل (10 %ده درصد) جمع مبلغ پیشنهادی خود را بصورت نقدي به حساب جاري جام به شماره 5777058324 نزد بانک ملت شعبه استادان همدان به نام شرکت فروسیلیس غرب پارس واریز نموده و به همراه سایر مدارك لازم ایمیل نمایند. واریز به حساب حتما باید از طریق حساب اصلی شخصیت حقوقی باشد. 

شرکت فروسیلیس غرب پارس در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

در صورتیکه مبلغ پیشنهادي هر یک از شرکت کنندگان به عدد و حروف با هم مغایرت داشته باشد بالاترین مبلغ پیشنهادي اعم از اینکه با عدد یا حروف نوشته شده باشد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است پس از انجام بررسی های لازم، برنده مزایده را بر اساس تأمین حداکثر منافع خود انتخاب نماید.

تناژ اعلامی بصورت تقریبی می باشد و امکان افزایش یا کاهش به میزان حداکثر 25 درصد را دارد.

* ارسال یک یا تمام مدارک شرکت در مزایده به هر طریقی به غیر از روش اعلام شده (ارسال در پاکت دربسته) به منزله حذف شرک کننده در مزایده می باشد.
** پس از ارسال پاکت مدارک شرکت در مزایده، تغییر قیمت امکان امکان پذیر نمی باشد.  

فرم پیشنهاد قیمت مزایده عمومی FSL0500