طرح توسعه شرکت فروسیلیس غرب پارس

 

پروژه تولید شمش منیزیم