اتاق خبر

اخبار مناقصه ها و مزایده ها

مزایده عمومی شماره FSL10406

۶ تير ۱۴۰۱

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد 1000 تن سرباره و 200 تن ته پاتیل را بصورت کلوخه طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد 1000 تن سرباره و 200 تن ته پاتیل را بصورت کلوخه طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده مجازند تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 پیشنهاد قیمت و کپی فیش واریزی جهت شرکت در مزایده را به همراه گواهی ارزش افزوده معتبر و روزنامه رسمی شخص حقوقی شامل آخرین تغییرات اعضای دارای حق امضا در پاکت در بسته به دفتر بازرگانی شرکت فروسیلیس غرب پارس به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی پلاک 114 واحد 11 (کد پستی 1998994315) ارسال نمایند.

پیشنهادات قیمت حتما باید در قالب فرم پیوست بصورت تایپ شده و خوانا با مهر و امضای مجاز و در سربرگ متقاضی ارسال شود.

پیشنهاد دهندگان بایستی جهت شرکت در مزایده و حسن انجام کار، به میزان (10 %ده درصد) مبلغ پیشنهادی خود را بصورت نقدي به حساب جاري جام به شماره 5777058324 نزد بانک ملت شعبه استادان همدان به نام شرکت فروسیلیس غرب پارس واریز نموده و به همراه سایر مدارك لازم ارسال نمایند. واریز به حساب حتما باید از طریق حساب اصلی شخصیت حقوقی باشد. 

شرکت فروسیلیس غرب پارس در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

در صورتیکه مبلغ پیشنهادي هر یک از شرکت کنندگان به عدد و حروف با هم مغایرت داشته باشد بالاترین مبلغ پیشنهادي اعم از اینکه با عدد یا حروف نوشته شده باشد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است پس از انجام بررسی های لازم، برنده مزایده را بر اساس تأمین حداکثر منافع خود انتخاب نماید.

تناژ اعلامی بصورت تقریبی می باشد و امکان افزایش یا کاهش به میزان حداکثر 25 درصد را دارد.

پس از اعلام کتبی، برنده مزایده باید ظرف 2 روز کاری نسبت به تسویه کل وجه اقدام نماید در غیر اینصورت کمیته فروش شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت، نسبت به ضبط کامل سپرده یا بخشی از آن و یا هر تصمیم دیگری اقدام نماید.   

کلیه واریزی ها حتما باید از حساب اصلی شخصیت حقوقی برنده مزایده باشد. هرگونه واریزی به غیر از حساب اصلی به منزله عدم تکمیل پرداخت وجه مزایده منظور خواهد شد.

* ارسال یک یا تمام مدارک شرکت در مزایده به هر طریقی به غیر از روش اعلام شده (ارسال در پاکت دربسته) به منزله حذف شرک کننده در مزایده می باشد.
** پس از ارسال پاکت مدارک شرکت در مزایده، تغییر قیمت امکان پذیر نمی باشد.  

*** شرکت کنندگان درصورت تمایل به بازدید از بار موجود باید درخواست کتبی خود را به واحد بازرگانی شرکت فروسیلیس غرب پارس ارسال و نماینده خود را معرفی نمایند.