مزایده عمومی

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات سرباره خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد 200 تن سرباره را طبق شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط عمومی شرکت در مزایده

داوطلبان شرکت در مزایده مجازند تا پایان وقت اداري مورخ 1400/07/12 پیشنهاد قیمت و کپی فیش واریزی جهت شرکت در مزایده را در پاکت در بسته به دفتر بازرگانی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی پلاک 114 واحد 11 (کد پستی 1998994315) ارسال نمایند.

پیشنهادات قیمت حتما باید بصورت تایپ شده و خوانا با مهر و امضای مجاز و در سربرگ ارسال شود. همچنین ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر و روزنامه رسمی شخص حقوقی شامل آخرین تغییرات اعضای دارای حق امضا الزامی می باشد.

شرکت کنندگان باید جدول پیشنهاد قیمت را با خط فارسی و بصورت خوانا تکمیل و مبلغ پیشنهادي خود را با عدد و حروف (به ریال) و بطور واضح در آن درج نمایند. مبلغ ۹درصد ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی افزوده می شود.

پیشنهاد دهندگان بایستی جهت شرکت در مزایده و حسن انجام کار، به میزان حداقل (10 %ده درصد) مبلغ پیشنهادی خود را بصورت نقدي به حساب جاري جام به شماره 5777058324 نزد بانک ملت شعبه استادان همدان به نام شرکت فروسیلیس غرب پارس واریز نموده و به همراه سایر مدارك لازم ارسال نمایند. واریز به حساب حتما باید از طریق حساب اصلی شخصیت حقوقی باشد.

شرکت فروسیلیس غرب پارس در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

در صورتیکه مبلغ پیشنهادي هر یک از شرکت کنندگان به عدد و حروف با هم مغایرت داشته باشد بالاترین مبلغ پیشنهادي اعم از اینکه با عدد یا حروف نوشته شده باشد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

شرکت فروسیلیس غرب پارس مختار است پس از انجام بررسی های لازم، برنده مزایده را بر اساس تأمین حداکثر منافع خود انتخاب نماید.

تناژ اعلامی بصورت تقریبی می باشد و امکان افزایش یا کاهش به میزان حداکثر 25 درصد را دارد.

  • ارسال یک یا تمام مدارک شرکت در مزایده به هر طریقی به غیر از روش اعلام شده (ارسال در پاکت دربسته) به منزله حذف شرک کننده در مزایده می باشد.
  • پس از ارسال پاکت مدارک شرکت در مزایده، تغییر قیمت امکان امکان پذیر نمی باشد.
  •  شرکت کنندگان درصورت تمایل به بازدید از بار موجود باید درخواست کتبی خود را به واحد بازرگانی شرکت فروسیلیس غرب پارس ارسال و نماینده خود را معرفی نمایند.

 

فرم پیشنهاد قیمت مزایده عمومی FSL0702