مدیران اجرایی شرکت فروسیلیس


لیست مدیران فروسیلیس

نام سمت
اقای سید محمد باقر میر ابوالفتحی مدیر عامل
اقای مهران اکبری نسب مدیر کارخانه
آقای مجید لک مدیر منابع انسانی
آقای احسان اخضری مدیر مالی
آقای اسماعیل خسروی مدیر بازرگانی