لیست مدیران فروسیلیس


لیست مدیران فروسیلیس

نام سمت
اقای سید محمد باقر میر ابوالفتحی مدیر عامل
اقای مهران اکبری نسب مدیر مجتمع
آقای مجید لک مدیر پشتیبانی و منابع انسانی
آقای احسان اخضری مدیر مالی