آگهی مزایده عمومی شماره 1099FL

آگهی مزایده عمومی شماره 1099FL

 

شرکت فروسیلیس غرب پارس در نظر دارد ضایعات ته پاتیل و سرباره مازاد خود را طبق شرایط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.