ویدئوها

پروژه ی شمش منیزیم

۶ مهر ۱۴۰۱

آغاز عملیات راه اندازی تولید شمش منیزیم شرکت فروسیلیس غرب پارس