گواهینامه ISO 9001 :2015

شرکت فروسیلیس غرب پارس از سال 1392 اقدام به پیاده سازی سیستم استاندارد IMS نموده است و در حال حاضر دارای گواهی نامه های:

ISO9001-2015   مدیریت کیفیت

ISO14001-2015 مدیریت زیست محیطی

ISO45001-2018 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

از شرکت TUV-NORD آلمان می باشد